CONSTANTA, Bd. Tomis nr. 142A
Program Ambulator: 0723.886.229
Program Spitalizare zi: 0735.600.200
 MANGALIA, Str. Stefan cel Mare nr. 5
Programari Spitalizare zi: 0731.839.494

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Introducere

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, societatea Aqua-med Consulting Srl se angajeaza sa va respecte confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, prin administrarea în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Aqua-med Consulting Srl și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

 

Cine suntem noi

Datele noastre de contact 

Denumire completă: Aqua-Med Consulting Srl

Adresă sediu (adresă corespondență): B-dul Tomis nr 142A, Constanta, Judet Constanta

Adresă de email: dpo@aquaclinic.ro 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal) 

Prenume și nume: Cretu Mihaela

Adresă corespondență: B-dul Tomis nr 142A, Constanta, Judet Constanta

Adresă de email: dpo@aquaclinic.ro

 

Datele prelucrate, scopul si temeiurile in baza carora se colecteaza

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma consultului clinic in baza actelor depuse (bilet de trimitere sau scrisoare medicala de la medicul de familie sau medicul specialist).

 

Ca furnizor de asistență medicală, trebuie să avem informații despre pacienții noștri pentru a ne asigura că primesc un tratament adecvat, necesar și eficient. Credem cu tărie că informațiile ar trebui să se desfășoare în siguranță și că ar trebui să fie disponibile doar pe baza unei „necesități de a cunoaște” și includ următoarele categorii de date: 

 

Vom respecta cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa alte persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

 

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 

Refuzul dumneavoastră determină deficiențe în prelucrarea și raportarea datelor, limitarea capacității de furnizare de servicii medicale specifice patologiei. 

 

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea investigatiilor pe care dv. doriti sa le faceti în cadrul Aqua-Med Consulting Srl

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

 

Prin solicitarea dv. de a efectua investigatii in cadrul Aqua-Med Consulting Srl va exprimati acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.

 

Având în vedere specicul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal. 

 

Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice: 

 

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele: 

 

Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. Aqua-Med Consulting Srl nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea, nu deruleaza campanii de marketing direct. In conformitate cu reglementarile specifice din domeniul sanatatii istoricul medical nu poate fi sters.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de Aqua-Med Consulting Srl se doreste a fi facuta doar in scopul in care datele dv. au fost preluate, fara a fi prelucrate si pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. 

 

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre Aqua-Med Consulting Srl. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

 

Cui vom transmite datele dvs personale

 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Aqua-Med Consulting Srl, numai in scopul pentru care au fost prelucrate, iar doar in anumite situatii sunt comunicate anumitor destinatari: 

 

Dezvaluirea datelor dvs. personale catre împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

 

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul Romaniei, nu transferam datele dvs. personale în țari din afara UE și SEE, ori catre o organizație internaționala.

 

Durata stocarii datelor

Incercam sa ne limitam prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesarii si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, conform legislației în vigoare

 

În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 50 ani, conform Codului Muncii.

 

Drepturile dumneavoastra

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 

Securitatea datelor dumneavoastra

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

 

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal.

 

Ne asiguram ca accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aqua-Med Consulting Srl este înregistrată la Ministerul Sănatații și la Casa Națională de Asigurări de Sănatate si are implementat un sistem de management al calitații ISO 9001.

 

Termeni folositi in notificare

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane

fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal medical care s-a încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită

„persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin

referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online,unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele

operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate;

de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

 

Actualizarea prezentei notificari

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

 

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

 

Aceasta nota de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

 

Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.